De grote geloofsbelijdenis

Ik geloof in GOD, de Almachtige VADER, Schepper van Hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen, en in één Heer JEZUS CHRISTUS, de eniggeboren ZOON van GOD.

Hij is vóór alle tijd uit de VADER geboren. GOD van GOD, Licht van Licht, ware GOD van de ware GOD; geboren, en niet ge­maakt, één in wezen met de VADER. Door Hem is alles gescha­pen. Voor ons mensen en omwille van onze zaligheid is Hij uit de Hemel neergedaald.

HIJ heeft vlees aangenomen door de HEILIGE GEEST uit de Maagd Maria, en is mens geworden!

Gekruisigd werd Hij zelfs voor ons; onder Pontius Pilatus heeft Hij de dood geleden en is Hij begraven. Hij is nedergedaald ter helle, op de derde dag verrezen uit de doden, opgestegen ten Hemel, en zit aan de rechterhand van de Almachtige VADER. Hij zal te­rugkomen in heerlijkheid, om de levenden en de doden te oorde­len, en Zijn rijk zal zonder einde zijn.

Ik geloof in de HEILIGE GEEST, de Heer en Gever van het leven. Hij wordt zoals de VADER en de ZOON AANBEDEN en verheer­lijkt! Sinds alle eeuwigheid werkt Hij als een vloed van vuur van de VADER naar de ZOON. /Altijd vormgevende GEEST van GOD van de Altijdlevende naar ons stervelingen. Hij heeft gesproken door de profeten.

Ik geloof in de éne, heilige, door JEZUS CHRISTUS gestichte, apos­tolische Kerk, met de door HEM ingestelde zeven heilige Sacramenten, de gemeenschap van de Heiligen, de verrijzenis van het vlees en het leven van de toekomstige wereld. Amen!

Heiligste Drievuldigheid

De zeven heilige Sacramenten

Tot de pregnanste kenmerken van de apostolische traditie behoort de sacramentele cultus. In verbinding met uiterlijke tekenen hebben deze sacramenten (nalatenschap van JEZUS) een bovennatuurlijke werking, die voor het heil van de zielen nuttig is.

Het Doopsel
delgt de erfschuld alsmede alle begane zonden. Ze verplaatst de ziel van de dopeling in de paradijselijke toestand en neemt hem in de Kerk van CHRISTUS op. Het is een voorwaarde om alle andere sacramenten te kunnen ontvangen.
Matth. 28,19: „Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.“

Het Vormsel
ook vuurdoop genoemd, voleindigt het sacrament van het Doop­sel en maakt van de mens een strijder van GOD. Met het Vorm­sel ontvangt de vormeling op buitengewone wijze de HEILIGE GEEST.
Hand. 8,17: „Nu legden ze hun de handen op, en ze ontvingen de Heilige Geest.“

Genadebron

De Biecht
bewerkt GODS vergeving, wanneer de biechteling berouw heeft, belijdt en een ernstig voornemen maakt niet meer te zondigen. De Biecht geeft de mogelijkheid met GOD steeds opnieuw te beginnen.
Joh. 20,23: „Wier zonden gij vergeeft, hun zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.“

Zalving van zieken en stervenden
delgt de zonden, reinigt alle vijf zintuigen en kan tot genezing van de zieke bijdragen. Ze is voor de stervende troost en sterkte.
Jak. 5,14: „Is iemand van u ziek, hij roepe de priesters van de Kerk, laat hen dan over hem bidden, en hem zalven met olie in de naam des Heren.“

Het Sacrament van het Huwelijk
is een heilig verbond tussen de echtelieden en GOD. Het leidt tot een priesterschap binnen de familie.
Matth. 19,5 enz.: „Daarom zal de man vader en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw; en die twee zullen één vlees zijn! Ze zijn dus geen twee meer, maar één vlees. Wat dus God heeft verenigd, dat scheide geen mens.“

Het Sacrament van de Priesterwijding
door handoplegging en zalving met Heilige Olie, verleent aandeel aan de priesterkracht van JEZUS CHRISTUS. Alleen een geldig gewijde bisschop, wiens wijding zonder onderbreking tot de apos­te­len terug te leiden is, kan deze wijding toedienen.
1 Tim. 4,14: „Wees niet zorgeloos met de genadegave, die ge bezit, en die u krachtens een profetie onder handoplegging der priesterschaar is geschonken.“

Het heiligste Sacrament des Altaars
is het hoogste geheim van alle sacramenten. Hierin bereikt de absolute liefde van JEZUS CHRISTUS het hoogtepunt, want brood en wijn worden werkelijk Lichaam en Bloed van de Zoon van GOD. De Eucharistie is voedsel voor de ziel en verenigt op boven­natuurlijke wijze met GOD.
Joh. 6,53 enz.: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, dan hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven, en Ik zal hem op de jongste dag doen ver­rijzen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.“

Elk van deze sacramenten is te vergelijken met een paradijsboom, waaraan heerlijke vruchten rijp worden, die GOD de mensen aanbiedt.

De 10 Geboden

Ik ben de HEER, uw GOD!

1. Gij zult geen andere goden naast Mij hebben.

2. Gij zult de Naam van GOD niet ijdel gebruiken.

3. Gij zult de zondag heiligen.

4. Gij zult vader en moeder eren, opdat het u goed moge gaan en gij lang moogt leven op aarde.

5. Gij zult niet doden.

6. Gij zult geen onkuisheid doen.

7. Gij zult niet stelen.

8. Gij zult geen valse getuigenis afleggen.

9. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren.

10. Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort.

Onze VADER,
die in de Hemel zijt!
Jouw Naam worde geheiligd!
Jouw rijk kome!
Jouw wil geschiede hier op aarde zoals in de Hemel!

Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En laat ons in de bekoring niet vallen,
maar verlos ons van het kwade!

Want van Jou is het rijk en de kracht en de heerlijkheid
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen!