De apostolische successie van de Zwaard-Bisschop

In het volgend verzameld materiaal worden de verschillende successielijnen aangetoond, die Bisschop Hugh George DeWill­mott-Newman, Patriarch van Glastonbury in Groot-Brittannië, op zich verenigt. Eveneens wordt daarin bevestigd dat op Aarts­bisschop Maria Josef Thiesen van Keulen over Alois Stumpfl deze successies werden overgedragen. Een bijkomende conse­cratie, die Thiesen sub conditione van de oud-rooms-katholieke Bisschop Thomas Tollenaar van Arnhem op 4 november 1951 had ont­van­gen, bevestigt deze onbetwistbaar het bezit  van de apos­to­lische successie van de armeens-geünieerde en antio­chiëense lijnen. De door Thiesen gewijde Bisschop Johan­nes Brom consacreerde Gerardus Franck, met assistentie van Thiesen alsmede de Bisschoppen Beyer en Smekal uit Kiel, tot Bisschop. Door Bisschop Franck werd de Zwaard-Bisschop Nikolaus Andreas Schneider tot Priester en op 24 augustus 1977 in Sittard (Nederland) tot Bisschop gecon­sacreerd.

Betrouwbare getuigen van zijn wijding tot Bisschop zijn tegen­woor­dig lid van de door hem gestichte Vereniging Nieuwe Christenen.

Voor een beter overzicht hebben wij alle gewaarborgde succes­sielijsten in de volgorde van de consecratie van de Bisschoppen gerangschikt en van 1 t/m 14 genummerd.

In 14 verschillende lijnen gelden 7 successies als zeker, waar­van slechts één apostolische successie voor de gel­digheid van de opvolging van de Apostelen, volstaat. Als bijvoegsel het overzicht van de 14 lijnen ter verge­lijking. Geen bijgevoegde bevestiging bezitten we voor de in de “Corporate Reunionis” genoemde 3 Bisschop­pen van angli­caanse afstamming:

MOSSMANN, LEE en SECCOMBE, die een drievoudig bevestigde successie hebben, namelijk:

de Grieks- (Byzantijnse), de Syrisch-melchitische en de rooms-katholieke. Volgens de gegevens werden Mossmann en Lee door de rooms-katholieke Kerk als geldig verklaard. Derhalve zouden deze successies op DeWillmott-Newman en diens opvolgers gel­den.

Het eeuwige bewaker

Wie aan de geldigheid van de wijding van de Zwaard-Bisschop om de een of andere reden twijfels wil aanbrengen, die bevelen we de volgende, door F.W. Haack benadrukte, “Successie van de zuivere apostolische leer” bij de Zwaard-Bisschop persoonlijk te onderzoeken.

Verder verwijzen wij naar een door Mag. Helmut Deixler uit Wenen op 13 december 1985 opgesteld kerkrechtelijk rapport betreffende de geldigheid van de Zwaard-Bisschop Nikolaus Andreas Schneider.

De verschillende successielijnen
 

01. Armeens geünieerde successielijn

02. Antiochiëense successielijn

03. Chaldeeuws geünieerde successielijn

04. Syrisch-chaldeeuwse successielijn

05. Roomse successielijn

06. Syrisch-Antiochiëense successielijn

07. Oudkatholieke successielijn I

08. Anglicaanse successielijn

09. Oudkatholieke successielijn II

10. Apostolische successielijn

11. Antiochiëense successielijn

12. Syrisch-gallicaanse successielijn

13. Antiochiëense successielijn

14. Syrisch-gallicaanse successielijn II

Wezenlijke successielijnen