In het kruisvuur van de kritiek

Het zegenrijke werken van de Zwaard-Bisschop, de duiveluit­bannin­gen en zelfs de genezing van zieken, evenals de opwek­king van doden worden door zijn tegenstanders vaak toege­schre­ven als komend van het kwade, hetgeen niet denkbaar is omdat opvallende bekeringen en verbetering naar het goede door hem plaatsgevonden hebben. Bovendien zijn deugd en genade bij hem gegroeid, terwijl het kwade of de hel een afglijden van het karak­ter zou bewerken.

Niettemin verwoest een vloed van de ergste laster op elke manier zijn reputatie. Elke tekortkoming die men in zijn doen en laten meent te ontdekken wordt opgeblazen en hem ten laste gelegd, daarentegen de goede vruchten doodgezwegen.

Van de kansels en in geschriften wordt hij bestreden. Door zo­genaamde verstandigen en wijzen wordt zijn optreden bespot en zijn uitspraken worden verkeerd uitgelegd. Nauwelijks één ver­wijt is hem gedurende de hele tijd bespaard gebleven, alsof de hele omgeving alleen daartoe is geroepen om hem te oorde­len. Zouden zijn tegenstanders maar een gedeelte te lijden heb­ben van datgene wat op de schouders van de Zwaard-Bisschop rust, ze zouden zwijgen, want zelfs de hele boosaar­dig­heid van degene die een grote mond opzetten is niets vergeleken met de ver­schrik­kelijke aanvallen van de hel, die hem steeds weer met huiveringwekkende woede kwelt, omdat zij het einde van haar heerschappij voelt.

Getuigenis van prelaat prof. dr. Harambillet
(Professor, doctor in het kerkelijk recht en jurist aan de Rota Romana, het hoogs­te kerkelijk gerecht in het Vaticaan)

Over de priesters die tegen de Zwaard-Bisschop preken schreef hij:

«Die priesters brengen zich in groot gevaar door de Farizeeën na te doen en over dingen te oordelen, waar het oordeel alleen GOD toekomt. Het is dwaas en onverantwoordelijk in een tijd van het algemeen verval van de Kerk nog te oordelen op grond van een kerkelijk recht, dat voor normale tijden is opgesteld. Als doctor en rechter in deze zaak moet ik meedelen, dat tegenwoordig niet weinig traditionalisten de weg van het verderf gaan, doordat ze op de plaats van GOD gaan zitten en dat, wat GOD speciaal roept, in eigen onverlichte competentie veroordelen.

Het is niet de tijd om te oordelen, maar van het gadeslaan en bid­den, omdat GOD hier zoals in alle dingen soeverein zijn keuze maakt. Hij zal zich nooit naar de gedachten van de mensen rich­ten, zoals de hele Heilige Schrift en het Heilig Misoffer laten zien ...!»

Prelaat dr. Harambillet verklaarde voor verscheidene getuigen:

«Volgens het kerkelijk recht bent U geldig gewijd, maar ongeoor­loofd. Maar nadat paus Paulus VI heeft uitgeroepen: „De rook van Satan is tot in de top van de Kerk gedrongen!“, moch­ten deze wetten geen geldigheid meer hebben, er zou een nood­wet uitgevaardigd moeten worden. Maar omdat de Kerk niet rea­geert, grijpt God als Soeverein in.»

Nadat prelaat dr. Harambillet de Zwaard-Bisschop twee uur on­der­zocht had, knielde hij neer en vroeg: «Excellentie, geeft U mij de zegen.»
 

Verdere bevestigingen

Schriftelijk antwoord van Maria Simma (bekende Arme-zielen moeder uit Vorarlberg)
aan mevrouw H., die bij haar inlichtingen over de Zwaard-Bisschop heeft ingewonnen

Schrijven van prof. Matt (professor in Kerk-liturgie)
over het Heilig Misoffer, dat de Zwaard-Bisschop in opdracht van GOD heeft geschreven

Kerkrechterlijk verslag van mag. Helmut Deixler uit Wenen ge­schreven op 13.12.1985 met betrekking tot de geldigheid van de bisschopswijding van de Zwaard-Bisschop